Gamla gravstenar skrotas

När gravstenar blir gamla skrotas de – för att ge plats åt nya gravar och för att täppa till säkerhetsrisker. Men processen är inte helt okontroversiell. I Västervik har kyrkogårdsarbetare fått erfara missnöjet.

Gustav Svensson som leder arbetet med att ta bort gamla gravstenar i Västervik försäkrar att allt går rätt till gravstenarna förstörs. Det är endast när det gäller gravar där det inte finns någon släkting kvar med gravrätt som det kan bli aktuellt att förstöra stenen. Ändå rör förfarandet upp känslor – och i takt med att allt fler kyrkogårdar väljer att skrota gamla stenar växer också kritiken.

En fråga om plats och säkerhet

Syftet med att förstöra gamla gravstenar har dock två sidor. Dels behövs det platser för nya kistor som ska sänkas ned i jorden. Kyrkogården kan inte fungera som ett museum för gamla gravar eftersom de är alltför resurs- och platskrävande, så när kyrkogården behöver nya gravplatser kan de göra anspråk på gamla gravar. Dels handlar det om en säkerhetsfråga. Det har skett ett antal olyckor av allvarlig karaktär i samband med att gravstenar har blivit gamla och instabila. Det räcker inte – som vissa kyrkogårdar temporärt har löst det – att ställa dem mot kyrkogårdsväggen. Även där riskerar de att utgöra en säkerhetsrisk då de lätt kan ramla över någon.

Att en gravsten skickas till stenkrossen innebär dock inte att minnet av den raderas. När en grav tas bort lagras all information om den. Detta har varit fallet ända sedan 1980-talet och det ska så småningom finnas möjlighet att söka i en databas på internet över alla borttagna gravar. Det kräver dock att all information har digitaliserats, vilket inte har skett riktigt ännu.

Vissa gravar bevaras

Rensningen av gamla gravstenar gäller dock inte riktigt alla. Det är ungefär 150 gravstenar som kommer att tas bort, men ett fåtal kommer att få en central plats i kvarter nummer 1 där de ska finnas för allmän beskådan. Det handlar i första hand om gravar som är intressanta ur en kulturhistorisk synvinkel eller om fall där faktorer som material och hantverk på gravstenen gör den värd att behålla och ställa ut. Dessutom kommer gravar relaterade till specifika händelser att finnas kvar, däribland gravstenen för de fem barnen som avled i en olycka på Gamlebyviken. På www.lidsten.se hittar du mer information om gravstenar m.m.